Nieuwsbrief Mei 2016

 

Bestuur Stichting Van de Sandt verjongt

De bestuursleden van de Stichting Van de Sandt, Max van de Sandt, Jos Spierenburgh en Huub van de Sandt hebben te kennen gegeven te willen aftreden uit het bestuur van de Stichting. Met het verschijnen van het familieboek is ook het genealogisch onderzoek van de familie geëindigd, de doelstelling van de Stichting.

In de afgelopen bestuursvergadering is wel besloten dat het zittend bestuurslid Casper van de Sandt in een of andere vorm het adressenbestand en de website actueel zal houden en het organiseren van familiereünies zal blijven doen.

In overleg met Rogier van de Sandt, kandidaat notaris bij een notariskantoor, is besloten de Stichting niet op te heffen, maar de statuten van de Stichting te verruimen, zodra zekerheid bestaat dat nieuwe bestuursleden de plaats innemen van de aftredende bestuursleden.

De vernieuwde Stichting zal zich meer richten op het bevorderen van de familiecontacten dan op genealogisch onderzoek.

Marcel van de Sandt, zoon van Joop, Paul van de Sandt, zoon van Harry en Tjeerd van de Sandt, zoon van Dirk zijn bereid gevonden als nieuwe bestuursleden toe te treden.

Rogier van de Sandt zal ook als nieuw bestuurslid toetreden en de overgang van het bestuur en de te vernieuwen Stichting begeleiden. Het bestuur van de Stichting Van de Sandt zal dus weer uit 5 personen bestaan.

Zodra de statutenwijziging,  inschrijving in het Stichtingenregister  en de overdracht van het bestuur heeft plaatsgevonden, zullen de familieleden worden geïnformeerd.